Search form

Juan 14:24

24Sakay tu tolay a éwan méngmahal diyakén, éy éwan na sundin i kagi kua. Ey tandaan moy,” kagi ni Jesus, “i kinékagi kua dikam, éy éwan gébwat diyakén, éngˈwan kagi ya Nama ko. Siya i nagutusa diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index