Search form

Juan 14:27

27“Nadid, i iwahak kua dikam, éy kapayapaan. Pero du tolay ta mundua, éy éwan side makapangatéd dikam ta kapayapaan. Pero sakén, éy iatéd ko dikam i kapayapaan kua. Kanya diyan kam métageg tu isip, sakay diyan kam méganteng.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index