Search form

Juan 14:30

30Nadid, kétihék san dén a panahun, éy éwanék dén huway a mégkagi dikam, da dumemét dén i amo na tolay ta mundua, a ti Satanas. Ewan siya tu kapangyarian diyakén,

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index