Search form

Juan 14:9

9“Naleék dén a nékiagum dikam, Pelip,” kagi ni Jesus, “éy éwanék moy bale pabi tukoy? Bakit gustu mo a ipeta ko dikam Tama ko? Ewan moy beman tukoy tu naketa diyakén, éy neta na be dén Tama ko?

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index