Search form

Juan 15

Ti Jesus I Ponan Na Ubas

1Nadid, kinagi ni Jesus, a “Mara tu kayo a ubas, éy sakén i ponan na. Sakay Tama ko, siya i mégalagaa diya. 2Nadid, bawat sanga-sanga ko a éwan mégbunga, éy kétulén Nama ko. Sakay bawat sanga ko a mégbunga, éy pungusan na, monda magbunga ta mas mahigit pa. 3Nadid, sikam a alagad ko, éy melinis kam dén, dahilan to kinagi ko dikam a kagi. 4Nadid, manatili kam diyakén, sakay sakén éy manatiliék be dikam. Mara tu sanga no kayo éy éwan makapagbunga éng éwan manatili to ponan na. Ey kona be sa dikam, a éwan kam be makapagbunga éng éwan kam manatili diyakén.

5“Mara sakén i ponan na kayo,” kagi ni Jesus. “Sikam i sanga-sanga ko. Nadid, tu manatili diyakén, sakay manatiliék be diya, éy siya i magbunga ta meadu, da éwan kam makagimet ta maski anya éng mehiwalay kam diyakén. 6Kanya éng éwan manatili i tolay diyakén, éy ibut siya a koman i sanga no kayo, a hanggan malanés. Ey nadid, iduhu de i kona sa a sanga-sanga, sakay ibut de dén ta apoy, monda matutod side. 7Ey nadid sikam,” kagi ni Jesus, “éng manatili kam diyakén, sakay manatili be i kagi kua ta isip moya, éy maari kam a magaged ta maski anya a gustu moy, éy iatéd dikam a talaga. 8Sakay éng magbunga kam ta meadu, éy saya i magpahayaga ta kapangyarian Nama ko. Sakay saya i katunayan moya a sikam i alagad ko a talaga. 9Nadid, éng kodya i pénggustua diyakén Nama ko, éy kona be sa i pénggustu kua dikam. Ey sikam, éy diyan moy pébayan i pénggustu kua dikam. 10Entan moy, gustuék Nama ko a palagi, da sinunud ko dén i utus naa. Nadid, éng kona kam be sa, a sundin moy i utus kua, éy gustu ta kam be a palagi.

11“Nadid,” kagi na du alagad na, “kinagi ko dén ya dikam monda édse dikam i kasayaan ko, monda masaya kam be ta mahusay. 12Saye i utus kua dikam, a négmahalan kam a kona ta pégmahal kua dikam. 13Mara éng te tolay a iatéd na i buhay na alang-alang to kadimoy na, éy saya i katunayan naa a mahal na siya a tahod. 14Ey sikam i kadimoy ko a talaga, éng sundin moy i utus kua dikam. 15Sapul nadid, éy éwan ta kam dulawén a utusan ko, éngˈwan dulawén ta kam a kadimoy ko. Dahilan du utusan, mara éwan de tukoy i gimet no amo de, da éwan na ikagi dide. Pero sakén, éy nipaliwanag ko dén dikam i étanan a kinagi diyakén Nama ko. 16Tandaan moy,” kagi ni Jesus; “éwanék moy pinili a sakén i amo moy, éngˈwan sakén i nagpilia dikam. Sakay inutusan ta kam a magbunga ta meadu a bunga a éwan malipas, monda atdinan kam Nama ko ta maski anya i agidén moya diya, da méniwala kam diyakén. 17Ey saye i utus kua dikam, a négmahalan kam.

Méiyamut Du Iba a Tolay

18“Tandaan moy,” kagi ni Jesus, “éng maiyamut dikam du iba a tolay, éy alélahanén moy a naiyamut pa side diyakén bagu side naiyamut dikam. 19Mara éng sakup kam du iba a tolay ta mundua, éy gustu de kam be, da gustu du iba a tolay i kapareho de. Pero éwan, da pinili ta kam a nibukod ta kam dide. Kanya méiyamut side dikam, da éwan kam dén ipasakup dide. 20Diyan moy kaleksapan tu kinagi ko dikam, a éwan mataas tu bataan to amo na. Kanya éng linokoék de éy lélokon de kam be. Eng tinupad de i kagi kua, éy tupadén de be i kagi moya. 21Kanya mangloko side dikam, éy dahilan éy sakup ta kam. Inidelanék de, da éwan de tukoy tu nagpaange se diyakén. 22Mara éng éwanék se inumange a nagtoldu dide,” kagi ni Jesus, “éy éwan maka side tu kasalanan. Pero nadid, éy éwan side tu katuwiran ta kasalanan de. 23Ey tu méiyamut diyakén, éy méiyamut be Nama ko. 24Eng éwanék nagimet ta harap de ta éwan mégimet na tolay, éy éwan side tu kasalanan. Pero nadid te kasalanan side, da maski neta de i gimet ko a kataka-taka, éy méiyamut side dikame Tama ko. 25Saye i mangtupada to kagi ta kautusan de, a éwan kan side tu katuwiran a maiyamut diyakén.” 26Ta kédemét na Katulung éy siya i méngipahayaga diyakén. Siya i Espiritu a gébwat Nama ko, a magpaliwanag ta katutuhanan. Ey sakén i magpaangea se diya. 27Sakay sikam, éy magpahayag kam be diyakén, da sikam i kinumuyuga diyakén sapul to sapul.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index