Search form

Juan 15:15

15Sapul nadid, éy éwan ta kam dulawén a utusan ko, éngˈwan dulawén ta kam a kadimoy ko. Dahilan du utusan, mara éwan de tukoy i gimet no amo de, da éwan na ikagi dide. Pero sakén, éy nipaliwanag ko dén dikam i étanan a kinagi diyakén Nama ko.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index