Search form

Juan 15:16

16Tandaan moy,” kagi ni Jesus; “éwanék moy pinili a sakén i amo moy, éngˈwan sakén i nagpilia dikam. Sakay inutusan ta kam a magbunga ta meadu a bunga a éwan malipas, monda atdinan kam Nama ko ta maski anya i agidén moya diya, da méniwala kam diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index