Search form

Juan 16

1“Ey nadid, kinagi ko dén dikam i éya a étanan, a monda éwan maibut tu péniwala moy diyakén. 2Entan moy,” kagi ni Jesus du alagad na, “dumemét i oras a paibutén de kam du kapilya de. Sakay pati, ta esa a panahun, éy te tolay a mégakala side a makatulung ta Diyos éng bunon de kam. 3Kona sa i péngloko dia dikam, da éwan de tukoy Tama ko, sakay éwanék de be tukoy. 4Nadid, kinagi ko dén ya dikam, monda kédemét na oras a pékialaman de kam, éy maala-ala moy a nihula ko dén ye dikam.

I Tarabaho Na Banal a Espiritu

“Ewan ko kinagi dikam i éya to sapul, da kaguman ta kam pabi. 5Pero nadid, éy kinagi ko dén dikam, da magsoliék dén ta minagpaange se diyakén. Nadid, éwan moy ipakelagip diyakén éng ahe i angayan kua. 6Engˈwan, mélungkut kam san dahilan to kinagi ko dikam. 7Pero entan moy, kagin ko dikam i katutuhanan, a kaigian moy ye da maglakadék dén. Eng éwanék méglakad, éy éwan umange dikam tu Katulung moy. Pero éng méglakadék dén, éy paangen ko siya dikam. 8Ey kédemét na Katulung moy,” kagi ni Jesus, “éy ipaliwanag na du tolay ta mundua tungkul ta kasalanan de, sakay ta tama a gimet, sakay ta péghukum na Diyos. 9Ipaliwanag na dide a te kasalanan side, da éwan side méniwala diyakén. 10Ipaliwanag na dide a tama i gimet ko, da magsoliék dén Nama ko, éy éwanék moy meta a huway. 11Ipaliwanag na dide a hukumén side na Diyos, da hukumén dén i amo na tolay ta mundua.

12“Te meaduék pabi a itoldu dikam,” kagi ni Jesus du alagad na, “pero éwan pabi nadid, da éwan moy pabi kaya a mapospusan nadid. 13Pero kédemét na Espiritu a magpaliwanag ta katutuhanan, éy ipaliwanag na dikam i buu a katutuhanan. Siya, éy éwan mégkagi ta sarili na a isip, éngˈwan ipaliwanag na san i kinagi na Diyos diya. Sakay ipaliwanag na be dikam i manyari ta esa a panahun. 14Siya i magpahayaga ta kapangyarian ko, da alapén na be i kagi ko a tulos na itoldu dikam. 15I étanan a koo Nama ko, éy koo ko be,” kagi ni Jesus. “Kanya kinagi ko a alapén na Espiritu tu kagi ko, a itoldu na ya dikam.

Maibut tu Kalungkutan Moy

16“Kétihék san dén a panahun éy éwanék moy dén meta. Nadid lumipas i kétihék man dén a panahun éy metaék moy man dén.” 17Nadid, pékabati du alagad na ta éya a kinagi na, éy négpakipakelagip side, a kinagi de, a “Bakit kagi na a kétihék kan san dén a panahun éy éwan tam dén meta, sakay kétihék man dén a panahun éy meta tam kan dén siya a huway? Sakay anya wade be i kahulugina no kinagi na, a kona sa da magsoli kan Nama na? 18Anya wade i kahulugina,” kagi de, “na kétihék kan a panahun?” Kona sa i uhuna du alagad, da éwan de napospusan tu kinagi ni Jesus dide.

19Nadid ti Jesus, éy tukoy na dén a te pakelagip side diya. Kanya kinagi na dide, a “Anya, néguhunan moy wade tu kahulugen no kinagi ko? 20Tandaan moy,” kagi na, “kédemét na éya a oras, éy magsanget kam a magsisi kam. Pero du iba a tolay ta mundua, éy masahat side. Pero kétihék san dén a panahun, éy maibut tu kalungkutan moy a masahat kam dén. 21Mara tu bébe a mégenak, éy mégsisi siya da méghirap dén. Pero ta kéluwas no anak na, éy maibut dén tu pégsisi na, da masahat dén siya to anak na. 22Ey kona be sa dikam,” kagi ni Jesus; “magsisi kam nadid. Pero ta kédemét ko dikam a huway, éy masahat kam dén. Ey éwan tu makapagpaibut ta sahat moy.

23“Kédemét na éya a panahun, éy éwan kam magpakelagip diyakén,” kagi ni Jesus. “Engˈwan magaged kam Nama ko ta maski anya, a gamitén moy i ngahen kua, éy atdinan na kam. 24Hanggan nadid, éy éwan moy pabi ginamit i ngahen ko éng mékiohon kam ta Diyos. Kanya sapul nadid, éy mékiohon kam diya, éy atdinan na kam, monda masaya kam ta mahusay.”

Napasuku Ni Jesus I Mundua

25Nadid, kagi na du alagad na, a “Kinagi ko dén dikam i meadu a halimbawa. Pero dumemét i oras a éwan halimbawa i kagin kua dikam, éngˈwan ipaliwanang ko dikam Tama ko ta medibo a kagi. 26Ta éya a panahun, éy manalangin kam Nama ko a gamitén moy i ngahen ko. Sakén, éy éwanék tu kailangan a ipanalangin ta kam Nama ko, 27da siya, éy gustu na kam be. Gustu na kam da ginustuék moy, a méniwala kam be a gébwaték ta Diyos. 28Ey gébwaték ngani Nama ko a Diyos.” kagi ni Jesus, “a inumangeék se ta mundua. Ey nadid, éy ginanan ko i mundua a magsoliék Nama ko.”

29Nadid, pékabati du alagad ta éya, éy kinagi de, a “Medibo ngani dén i kagi mua, Panginoon. Ewan ya medisalad a halimbawa! 30Nadid éy tukoy me a siko i nakapospusa ta étanan,” kagi de, “da maski éwan me ka pakelagipan éy napospusan mo dén i isip mia. Kanya méniwala kame a gébwat ka ta Diyos a talaga!” 31“Anya, méniwala kam dén a talaga?” kagi ni Jesus. 32“Pero entan moy, dumemét dén nadid i oras a mahiwahiwalay kam dén a pabayanék moy, a guminan i bawat esa dikam ta bili-bile moy. Pero te kagumanék pabi, da édse diyakén Tama ko. 33Kinagi ko dén ya dikam, monda mapayapa kam tu isip dahil diyakén. Du iba a tolay ta mundua, éy paghirapén de kam. Pero patibayén moy i isip moya, da napasuku ko dén tu amo du tolay ta mundua.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index