Search form

Juan 16:17

17Nadid, pékabati du alagad na ta éya a kinagi na, éy négpakipakelagip side, a kinagi de, a “Bakit kagi na a kétihék kan san dén a panahun éy éwan tam dén meta, sakay kétihék man dén a panahun éy meta tam kan dén siya a huway? Sakay anya wade be i kahulugina no kinagi na, a kona sa da magsoli kan Nama na?

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index