Search form

Juan 16:20

20Tandaan moy,” kagi na, “kédemét na éya a oras, éy magsanget kam a magsisi kam. Pero du iba a tolay ta mundua, éy masahat side. Pero kétihék san dén a panahun, éy maibut tu kalungkutan moy a masahat kam dén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index