Search form

Juan 16:23

23“Kédemét na éya a panahun, éy éwan kam magpakelagip diyakén,” kagi ni Jesus. “Engˈwan magaged kam Nama ko ta maski anya, a gamitén moy i ngahen kua, éy atdinan na kam.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index