Search form

Juan 16:30

30Nadid éy tukoy me a siko i nakapospusa ta étanan,” kagi de, “da maski éwan me ka pakelagipan éy napospusan mo dén i isip mia. Kanya méniwala kame a gébwat ka ta Diyos a talaga!”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index