Search form

Juan 17

Panalangin Ni Jesus Du Alagad Na

1Nadid, to pégkagi dén ni Jesus ta éya du alagad na, éy tinumangad siya ta langet a nanalangin. “Améng,” kagi na, “Dinumemét dén nadid i oras. Palitawén mo pad nadid i kapangyarian ko, monda palitawén ko be i kapangyarian mo. 2Da inatdinanék mo, Améng,” kagi na, “ta kapangyarian ko ta étanan na tolay, a monda du tolay a niatéd mo diyakén, éy atdinan ko be side ta buhay a éwan tu katapusan. 3Nadid, Améng, siko i tunay a Diyos a isesa. Sakén éy ti Jesu Cristo a pinaangeék mo se. Nadid, du makatukoy dikita, éy side i te buhay a éwan tu katapusan. 4Nadid, Améng, éy nipahayag ko dén i kapangyarian mo ta munduae, a tinupad ko dén tu nipatarabaho mo diyakén. 5Kanya nadid, Améng, éy atdinanék mo ta kapangyarian ko ta harap mua, a kona to kapangyarian ko to pékiagum ko diko to araw bagu nilalang i munduae.

6“Nipahayag ta ka, Améng,” kagi ni Jesus, “du tolay a niatéd mo diyakén--du alagad ko. Side i koo mo, éy niatéd mo side diyakén. Sinunud de tu kagi mo, 7kanya tukoy de a gébwat diko i étanan a niatéd mo diyakén a gimet ko. 8Ey nipahayag ko dide, Améng, tu niutus mo diyakén a mégkagi dide, éy tinanggap de dén. Ey tukoy de a gébwaték diko, sakay méniwala side a siko i nagpaangea se diyakén.

9“Ewan ko ipanalangin, Améng, du iba a tolay ta mundua,” kagi ni Jesus; “éngˈwan ipanalangin ko san du tolay a niatéd mo diyakén, da side i koo mo. 10I étanan a koo ko, éy koo mo be. Sakay étanan a koo mo, éy koo ko be. Ey side ya di mégpahayaga ta kapangyarian ko. 11Nadid, éy humektaték ta mundua, Améng, a magsoliék diko. Pero du alagad ko, éy mawahak side ta mundua. Améng, siko i banala. Alagaan mo pad side ta kapangyarian mua a niatéd mo diyakén. Alagaan mo side, monda maging isesa side a kona dikita. 12To pékiagum ko pabi dide, Améng, éy inalagaan ko side ta kapangyarian mo a niatéd mo diyakén. Inalagaan ko side, kanya éwan tu napahamak dide. Basta esa san tu napahamak dide, monda matupad tu kagi ta libru na Diyos ta tungkul diya.

13“Ey nadid, Améng, éy magsoliék diko. Ey mégkagiék dén diko nadid ta kona se, monda masakup di alagad kuae na kasayaan kua. 14Nipahayag ko dide tu kagi mo, Améng. Ey nadid, du iba a tolay ta mundua, éy méiyamut side du alagad ko, da éwan dén side umayun dide. Ey kona be sa sakén, da éwanék be umayun ta mundua. 15Ewanék ménalangin, Améng, a ibukod mo side ta mundua, éngˈwan basta alagaan mo side ta gimita ni Satanas. 16Ewanék umayun du iba a tolay ta mundua,” kagi ni Jesus. “Ey kona be sa du alagad ko, a éwan be side umayun du iba a tolay ta mundua. 17Patibayén mo, Améng, i isip dia a sumunud diko. I katutuhanan, éy saya i magpatibaya dide. Ey tu kagi mo, saya i katutuhanana. 18Nadid, Améng, éng kodya i pégpaange mo diyakén ta munduae, éy kona be sa i pégpaange kua di alagad kua ta iba-iba a lugar ta munduae. 19Ey alang-alang dide, éy patibayén ko i isip ko a sumunud diko, Améng, monda du alagad ko, éy sumunud be side diko, ta pamag-itan na katutuhanan.

20“Ey nadid, Améng,” kagi ni Jesus, “éy éwan ko ipanalangin san di alagad kuae, éngˈwan ipanalangin ko be du tolay a maniwala diyakén ta esa a panahun dahilan ta ibaheta de dide. 21Ipanalangin ko side, Améng, a maging isesa maka side a kapareho ta, da édse ka diyakén, sakay sakén éy édseék diko. Monda édse maka be side dikita. Kona maka sa, Améng, monda maniwala maka du iba a tolay ta mundua a pinaangeék mo se. 22Inatdinanék mo, Améng, ta kataasan ko. Sakay sakén, éy inatdinan ko be side ta kataasan de, monda maging isesa side a kapareho ta. 23Nadid, éy édseék dide, sakay siko éy édse ka be diyakén, Améng, monda maging isesa side ta mahusay. Nadid,” kagi ni Jesus, “tukoy maka du tolay ta mundua a pinaangeék mo se. Sakay tukoy de maka be a gustu mo side a kona ta pénggustu mua diyakén.

24“Ey nadid, Améng, éy niatéd mo dén side diyakén. Ey gustu ko a édse maka be side diyakén ta édsean kua, monda meta de i kapangyarian ko. Inatdinanék mo, Améng, ta kapangyarian ko, da ginustuék mo bagu nilalang i mundua. 25Améng, siko i mahusaya. Du tolay ta mundua, éy éwan de ka tukoy. Pero sakén, éy tukoy ta ka. Sakay diden ye a méniwala diyakén, éy tukoy de be a siko i nagpaangea se diyakén. 26Nipahayag ta ka dide, Améng, éy ipahayag ta ka pabi, monda masakup be side na pénggustu mua diyakén, sakay monda édseék be dide.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index