Search form

Juan 17:1

Panalangin Ni Jesus Du Alagad Na

1Nadid, to pégkagi dén ni Jesus ta éya du alagad na, éy tinumangad siya ta langet a nanalangin. “Améng,” kagi na, “Dinumemét dén nadid i oras. Palitawén mo pad nadid i kapangyarian ko, monda palitawén ko be i kapangyarian mo.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index