Search form

Juan 17:11

11Nadid, éy humektaték ta mundua, Améng, a magsoliék diko. Pero du alagad ko, éy mawahak side ta mundua. Améng, siko i banala. Alagaan mo pad side ta kapangyarian mua a niatéd mo diyakén. Alagaan mo side, monda maging isesa side a kona dikita.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index