Search form

Juan 17:12

12To pékiagum ko pabi dide, Améng, éy inalagaan ko side ta kapangyarian mo a niatéd mo diyakén. Inalagaan ko side, kanya éwan tu napahamak dide. Basta esa san tu napahamak dide, monda matupad tu kagi ta libru na Diyos ta tungkul diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index