Search form

Juan 17:14

14Nipahayag ko dide tu kagi mo, Améng. Ey nadid, du iba a tolay ta mundua, éy méiyamut side du alagad ko, da éwan dén side umayun dide. Ey kona be sa sakén, da éwanék be umayun ta mundua.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index