Search form

Juan 17:2

2Da inatdinanék mo, Améng,” kagi na, “ta kapangyarian ko ta étanan na tolay, a monda du tolay a niatéd mo diyakén, éy atdinan ko be side ta buhay a éwan tu katapusan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index