Search form

Juan 17:20

20“Ey nadid, Améng,” kagi ni Jesus, “éy éwan ko ipanalangin san di alagad kuae, éngˈwan ipanalangin ko be du tolay a maniwala diyakén ta esa a panahun dahilan ta ibaheta de dide.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index