Search form

Juan 17:21

21Ipanalangin ko side, Améng, a maging isesa maka side a kapareho ta, da édse ka diyakén, sakay sakén éy édseék diko. Monda édse maka be side dikita. Kona maka sa, Améng, monda maniwala maka du iba a tolay ta mundua a pinaangeék mo se.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index