Search form

Juan 17:23

23Nadid, éy édseék dide, sakay siko éy édse ka be diyakén, Améng, monda maging isesa side ta mahusay. Nadid,” kagi ni Jesus, “tukoy maka du tolay ta mundua a pinaangeék mo se. Sakay tukoy de maka be a gustu mo side a kona ta pénggustu mua diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index