Search form

Juan 17:24

24“Ey nadid, Améng, éy niatéd mo dén side diyakén. Ey gustu ko a édse maka be side diyakén ta édsean kua, monda meta de i kapangyarian ko. Inatdinanék mo, Améng, ta kapangyarian ko, da ginustuék mo bagu nilalang i mundua.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index