Search form

Juan 17:8

8Ey nipahayag ko dide, Améng, tu niutus mo diyakén a mégkagi dide, éy tinanggap de dén. Ey tukoy de a gébwaték diko, sakay méniwala side a siko i nagpaangea se diyakén.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index