Search form

Juan 18

Dekpén De Ti Jesus

1Nadid, to kétapos ni Jesus a nanalangin, éy hinumekatat side du alagad na ta Jerusalem, a inumahabes side ta Kedron, a tulos de ta halamanan ta dibilew. 2Nadid ti Hudas a méngitokyon ni Jesus éy tukoy na be dén i éya a lugar, da madalas de Jesus a tumétulos ta éya. 3Kanya nadid, éy nigiya na sa du sundalu sakay du pulis, a négsolo side ta bombilya sakay sulo a kayo. Sakay te armas be side. Side du inutusan du mataas a padi sakay du Pariseyo.

4Nadid ti Jesus, éy tukoy na dén i manyaria diya. Ey kédemét du sundalu to halamanan, éy sinambat na side, a kinagi na, a “Ti ésiya i ahayukén moya?” 5“Ti Jesus a taga Nasaret,” kagi de. “Ey sakén ngani dén ye,” kagi ni Jesus. Kaguman du sundalu ti Hudas. 6Nadid, to pégkagi ni Jesus a “Sakén ngani dén ye,” éy inumisol side a tulos de a natumba. 7Ey kinagi na man dén dide, a “Ti ésiya i ahayukén moya?” Ey “Ti Jesus a taga Nasaret,” kagi de. 8Ey kinagi ni Jesus, a “Kinagi ko ngani dén dikam a sakén dén ye. Nadid, éng sakén san i haayukén moya, éy pabayan moy di kaguman kuae.” 9Kinagi ni Jesus i éya, monda matupad tu kinagi na to éya, a éwan mebut i maski isesa du niatéd diya Nama na.

10Nadid ti Simon Pedro, éy binagut na tu sondang na, a tinegpas na tu utusan no mataas a padi, a tulos minahipas tu talinga na. I ngahen no utusan, éy ti Malko. 11Ey “Diyan mo,” kagi ni Jesus ni Pedro, “Ikaluban mo tu sondang mo. Isip moy wade éwan ko tanggapén i hirap ko a iatéd diyakén Nama ko?”

12Nadid du sundalu, sakay du pulis sakay tu kapitan de, éy dinikép de ti Jesus, a ginapus de, 13sakay kinabitan de a niange de pa to bile ni Anas. Ti Anas éy manugen ni Padi Kaipas. Ti Kaipas i mataas a padi ta éya a taon. 14Siya i négkagia du te tungkulin a Judeo, a maigi pa éy pabunu de siya alang-alang du tolay. 15Nadid ti Simon Pedro sakay tu esa be a alagad, éy tinumagubet side de Jesus. Ey kédemét de a éduwa to bile no mataas a padi, éy nakasdép tu alagad a esa to karsada no bile, da tukoy siya no padi. 16Pero nawahak ti Pedro ta luwas no kudal. Kanya tu alagad a esa, éy pinékiohon na to bébe a mégbantay to pintuan no kudal, a pasdépén na ti Pedro. 17Ey késdép ni Pedro, éy kinagi diya no bébe, a “Alagad ka wade na éya a lélake?” Ey “Ewan,” kagi ni Pedro.

18Nadid, du bataan sa, sakay du pulis, éy nagpabaga side ta uging, a pégdengdengan de, da medégnin. Ey kaguman de ti Pedro, a mégdengdeng be sa.

Nipakelagip De Ni Jesus

19Nadid tu mataas a padi éy nipakelagip na ni Jesus du alagad na sakay tu pégtoldu na. 20Ey kinagi ni Jesus diya, a “Naleék dén a mégpahayag ta pégtoldu ko ta harap du tolay. Ugali ko a palagi a mégtoldu du tolay ta kapilya sakay ta Templo, da saya i képisanana du tolay. Ewanék mégtoldu ta lihim. 21Bakit siyasaténék mo?” kagi ni Jesus. “Siyasatén mo du tolay a nakabati diyakén. Tukoy de tu pégtoldu ko.” 22To pégkagi ni Jesus ta éya, éy sinapuk siya no esa a pulis, a kinagi na, a “Bakit kona sa i sengbet mua ta mataas a padi?” 23“Eng mali tu kinagi ko,” kagi ni Jesus, “éy kagi mo dén. Pero éng éwan ko kinagi i mali, éy bakit sinapukék mo?”

24Nadid ti Anas, éy nipetugén na dén ti Jesus a gapus pabi ni Padi Kaipas.

25Nadid, mégdengdeng pabi sa ti Simon Pedro, éy kinagi diya du édsa sa, a “Ewan siko i alagad na éya a lélake?” Ey “Ewan,” kagi ni Pedro. 26Nadid, te bataan sa no mataas a padi. Top siya no lélake a tinegpas ni Pedro tu talinga na. Ey kinagi na ni Pedro, a “Isip ko neta ta ka be sa ta halamanan a kaguman na dinikép mia?” 27Pero inéwan man dén ni Pedro. Ey to péngawan na dén éy bigla a nagtarakot tu tandang.

Péngbista Ni Pilato Ni Jesus

28Nadid éy pinaluwas de ti Jesus to bile ni Kaipas, a nitugén de to pégiyanan no gubernador. Amulaldew pabi. Ey du Judeo, éy éwan side sinomdép to pégiyanan no gubernador, da ugali na rilihiyon de, éy mehupet kan tu somdép. Ey bawal tu mehupet a méngan ta anyaya na Ala-ala. 29Kanya linumwas dide ti Gubernador Pilato, a kinagi na, a “Anya i abla moya ta éye a lélake?” 30Ey kinagi du Judeo, a “Te kasalanan siya! Engˈwan siya tu kasalanan, éy éwan me nitugén diko.” 31Ey kinagi ni Pilato a, “Bistaan moy siya ta sarili moy a huwes.” Ey “Ewan maari,” kagi du Judeo, “da labag ta utus a pabunu me i tolay.” 32Nanyari ya monda matupad tu kinagi ni Jesus, to pégkagi na a mate siya ta te tolnék a kayo.

33Nadid, sinomdép man dén ti Pilato to pégiyanan na a pinauwet na ti Jesus, a kinagi na, a “Anya, siko i haria na Judeo?” 34Ey kinagi ni Jesus, a “Anya, gébwat ina ta sarili mo a isip, o te négkagi dikam ta ina?” 35“Ataay, Judeoék beman?” kagi ni Pilato. “Anya i kasalanan mo? Bakit nitugén ka diyakén du kabébayan mo?” 36Kinagi ni Jesus, “I kaharian ko, éy éwan ta éye ta munduae. Mara éng édse i kaharian ko ta munduae, éy ipékilabanék du utusan ko, monda éwanék maka dekpén du Judeo. Pero éwan,” kagi ni Jesus, “da éwan édse i kaharian ko ta munduae.” 37“Ey nadid,” kagi ni Pilato, “hari ka a talaga?” “Kagi mo a hariék,” kagi ni Jesus, “éy séˈ ngani ya i tungkulin kua. Kanya nienakék, éy monda ipahayag ko i katutuhanan. Kanya inumangeék ta mundua. Ey maski ti ésiya a nasakup na katutuhanan, éy baten de i kagi kua.” 38“Ewan wade tu makapospos ta katutuhanan,” kagi ni Pilato.

Gustu De a Bunon Ti Jesus

Nadid, to pégkagi ni Pilato ta éya, éy linumwas man dén siya du Judeo, a kinagi na dide, a “Ewanék tu meeta a kasalanan na lélake a éye a pamarusaan ko diya. 39Nadid ayun ta ugali moy, éy paluwasén ko i esa a pihesu éng Piyesta na Ala-ala,” kagi ni Pilato. “Anya wade éng légsiwan ko i éye a lélake a hari kan na Judeo?” 40Ey, “Ewan.” kagi du tolay. “Bakén a siya, éngˈwan légsiwan mo ti Barabas!” (Ti Barabas éy tulisan.)

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index