Search form

Juan 18:15

15Nadid ti Simon Pedro sakay tu esa be a alagad, éy tinumagubet side de Jesus. Ey kédemét de a éduwa to bile no mataas a padi, éy nakasdép tu alagad a esa to karsada no bile, da tukoy siya no padi.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index