Search form

Juan 18:20

20Ey kinagi ni Jesus diya, a “Naleék dén a mégpahayag ta pégtoldu ko ta harap du tolay. Ugali ko a palagi a mégtoldu du tolay ta kapilya sakay ta Templo, da saya i képisanana du tolay. Ewanék mégtoldu ta lihim.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index