Search form

Juan 18:28

Péngbista Ni Pilato Ni Jesus

28Nadid éy pinaluwas de ti Jesus to bile ni Kaipas, a nitugén de to pégiyanan no gubernador. Amulaldew pabi. Ey du Judeo, éy éwan side sinomdép to pégiyanan no gubernador, da ugali na rilihiyon de, éy mehupet kan tu somdép. Ey bawal tu mehupet a méngan ta anyaya na Ala-ala.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index