Search form

Juan 18:38

38“Ewan wade tu makapospos ta katutuhanan,” kagi ni Pilato.

Gustu De a Bunon Ti Jesus

Nadid, to pégkagi ni Pilato ta éya, éy linumwas man dén siya du Judeo, a kinagi na dide, a “Ewanék tu meeta a kasalanan na lélake a éye a pamarusaan ko diya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index