Search form

Juan 19

1Nadid ti Pilato, éy nipayabat na ti Jesus. 2Sakay du sundalu, éy kinawekaw de tu lanot a te set, sakay nisoklop de ta ulo naa a kurona na kan. Sakay pinabaduan de ta medingat, da saya i kolor na damit na hari. 3Sakay nalelewas side a inumadene diya, a kinagi de a “Mabuhay! Siko a hari na Judeo!” a tulos de a sésapukén.

4Nadid, linumwas man dén ti Pilato du meaadu a tolay, a kinagi na dide, a “Entan moy, iharap ko siya dikam, monda tukoy moy a éwanék tu meeta a kasalanan na a pamarusaan ko diya.” 5Ey nadid, niluwas de ti Jesus ta harapan dia, a te kurona a set, sakay te badu a medingat. Ey kinagi ni Pilato, a “Entan moy, saye i lélakia!” 6Ey du mataas a padi, sakay du pulis, péketa de ni Jesus, éy kinagi de ta medegsén, a “Ipako mo ta kudos!” Ey kinagi ni Pilato, a “Alapén moy siya. Sikam i méngipakua diya, da sakén, éy éwanék tu meeta a kasalanan na a pamarusaan ko diya.” 7Ey kinagi du Judeo, a “Te kautusan kame, a i kagia ta éya, éy dapat mate siya, da siya éy mégwari-wari a anak na Diyos.”

8Nadid, pékabati ni Pilato ta éya, éy lalo siya a umanteng. 9Kanya sinomdép man dén siya to pégiyanan na, a kinagi na ni Jesus, a “Ahe i gébwat mua a talaga?” Ey éwan sinumengbet ti Jesus. 10Ey “Bakit,” kagi ni Pilato, “éwan ka sumésengbet diyakén? Ewan mo beman tukoy a sakén i te kapangyariana a mangpaluwas diko, o dikaya ipako ta ka ta kudos?” 11Ey kinagi ni Jesus, a “Kanya ka san te kapangyarian diyakén, éy kaluuben na Diyos a niatéd diko i kapangyarian mua. Kanya tu néngitugén diyakén diko, éy siya i lalo a medukés i kasalanan na.”

12Nadid, pékabati ni Pilato ta éya, éy lalo a gustu na a légsiwan ti Jesus. Péro mégidel du Judeo, a kinagi de diya, “Eng légsiwan mo siya, éy kontara ka ta hari tam ta Roma, da maski ti ésiya a mégwari-wari a hari, éy kalaban no hari tam ta Roma.” 13Nadid, pékabati ni Pilato ta éya, éy niluwas na ti Jesus, sakay négiknud siya to hukuman. I édsean na hukuman éy to plasa a semento (i pégngahen de ta éya ta kagi na Judeo, éy Gabata).

14Nadid éy disperas dén na Piyesta na Ala-ala, to tamo a tanghali. Ey kinagi ni Pilato du Judeo, a “Saye i hari moya!” 15Pero basta kinagi du tolay, a “Bunuén moy siya! Ipako moy siya!” “Anya,” kagi ni Pilato, “ipako ko bale tu hari moy ta kudos?” Ey kinagi du mataas a padi, a “Ewan kame tu hari, éng éwan tu hari tam ta Roma!” 16Kanya niatéd ni Pilato ti Jesus dide, a ipako de ta kudos.

Nipako De Ti Jesus

17Ey pinaluwas de ti Jesus ta banuwan a békle na tu kudos na. Niange de siya ta lugar a ngéngahinan de a “Bungu” (ta kagi na Judeo éy Golgota). 18Ey du sundalu, éy nipako de sa siya to kudos. Sakay nipako de be sa i éduwa a lélake a nitolnék de ta magtembanga a tagirilan ni Jesus. 19Nagpasulat ti Pilato ta kagi to pastel, a niekpét na to kudos. I kagia to pastel éy “TI HESUS A TAGA NASARET, A HARI NA JUDEO.” 20Meadu du Judeo a nakabasa to pastel, da adene ta banuwan i pinéngitolnékan dia to kudos ni Jesus. Ey nisulat ya ta kagi na Judeo, sakay kagi na Latin, sakay kagi na Griego. 21Kinagi du mataas a padi ni Pilato, a “Diyan mo isulat a hari siya na Judeo; éngˈwan, i maigi a isulat mo, éy ‘Akala na éye éy hari na Judeo.’” 22“Ewan,” kagi ni Pilato. “Bagay nesulat dén, éy éwan dén maari a palitan.”

23Nadid du sundalu, to péngitolnék de dén ni Jesus, éy hinati-hati de tu badu na ta épat a bahagi. Esa bahagi bawat esa a sundalu. Sakay inalap de be tu badu na a atakdug. Pero i éya, éy éwan tu nadigetan, da ginamet a buu a damit. 24Kanya kinagi de, a “Diyan tam pépapéknitén, sayang. Subali pa, éy magpalabunutan kitam, éng ti ésiya dikitam i makaalapa.” Ey to pégpalabunutan de, éy natupad tu kagi ta kasulatan, a “Pinaghati-hati de kan tu badu na, sakay tu damit na kan, éy pinagpalabunutan de.”

25Nadid, éy te taknég ta adene to kudos i épat a bébe: tu ina ni Jesus, sakay tu top nena na, sakay ti Maria a asawa ni Kleopas, sakay ti Maria Magdalena. 26Ey ti Jesus, péketa na nena na, sakay tu alagad na a ésa a mahal na, éy kinagi na nena na, a “Entan mo, Inéng, sapul nadid, éy siya ina i bilang anak mua.” 27Sakay kinagi na to alagad sa, a “Nadid, éy siya i bilang ina mua.” Kanya sapul ta éya a aldew, tu alagad éy pinégiyan na tu ina ni Jesus to bile na.

Nate Ti Jesus

28Nadid, éy tukoy ni Jesus a naganap dén i étanan a tarabaho na. Ey kinagi na a, “Mégeplékék.” (Kinagi na ya a monda matupad tu kagi a esa ta kasulatan.) 29Te ahung sa a putat ta tuba. Kanya nibisa de tu damit to tuba, sakay nisélpet de to kayo, sakay nisadét de to labi ni Jesus. 30Ey to péngsépsép ni Jesus to tuba, éy kinagi na a “Naganap dén.” Ey to pégkagi na ta éya, éy linuméngte dén, a tulos na dén a nahéngsatan.

31Nadid, da disperas no piyesta, éy pékiohon du Judeo ni Pilato a papuseng na tu tikéd du étélo a nipako, monda mate side agad, a iogsad de side to kudos. Sala du Judeo a te tolnék pabi side du kudos ta kédemét na piyesta, da mahalaga ya a aldew. 32Kanya du sundalu, éy pinuseng de tu tikéd du éduwa a tulisan a nipako a késabay ni Jesus. 33Pero kéadene de ni Jesus, éy neta de a pate dén. Kanya éwan de pinuseng i tikéd naa. 34Pero tu sundalu a esa, éy binikal na tu hawes ni Jesus to géyang, éy bigla a binumulos diya i dige sakay dinom.

35Sakén a nanulat ta éye, éy mineta ko ngani i nanyaria ta éya. Kanya tukoy moy a katutuhanan i sistigu ko a éye dikam. Mégpatunayék dikam, monda maniwala kam. 36Nanyari i kona sa, monda matupad tu kagi ta kasulatan, a “Ewan kan mapuseng tu tulang na a maski isesa.” 37Sakay natupad be tu iba a kagi to kasulatan, a i kagi na, éy “Mémalasén de kan tu binikal de.”

Ielbéng De Ti Jesus

38Nadid, kétapos na éya, ti Hose a taga Arimatea éy nékiohon siya ni Pilato, a alapén na tu bangkay ni Jesus. Méniwala ti Hose ni Jesus, pero lihim san, da méganteng siya du te tungkulin a Judeo. Ey to pékiohon na ni Pilato, éy inoan na siya. Kanya inalap na tu bangkay. 39Kaguman ni Hose ti Nikodemo. Siya tu nékiohon ni Jesus to kélép to araw. Ey te kébil ti Nikodemo a manga limapulu a kilo a sépot a halu-halu a gébwat ta kayo. 40Inalap de tu bangkay ni Jesus, a sinaputan de to manta, a niagum de be sa tu mesépot, da saya i ugalia na Judeo éng maglébéng. 41Nadid, to adene no pinéngipakoan de ni Jesus, éy te halamanan. Ey te peglébngan sa a bigu a kuweba a éwan pabi ginamit. 42Ey nielbéng de sa ti Jesus, da adene, éy mégagaw dén side, da adene dén i pangilin.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index