Search form

Juan 19:12

12Nadid, pékabati ni Pilato ta éya, éy lalo a gustu na a légsiwan ti Jesus. Péro mégidel du Judeo, a kinagi de diya, “Eng légsiwan mo siya, éy kontara ka ta hari tam ta Roma, da maski ti ésiya a mégwari-wari a hari, éy kalaban no hari tam ta Roma.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index