Search form

Juan 19:24

24Kanya kinagi de, a “Diyan tam pépapéknitén, sayang. Subali pa, éy magpalabunutan kitam, éng ti ésiya dikitam i makaalapa.” Ey to pégpalabunutan de, éy natupad tu kagi ta kasulatan, a “Pinaghati-hati de kan tu badu na, sakay tu damit na kan, éy pinagpalabunutan de.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index