Search form

Juan 19:38

Ielbéng De Ti Jesus

38Nadid, kétapos na éya, ti Hose a taga Arimatea éy nékiohon siya ni Pilato, a alapén na tu bangkay ni Jesus. Méniwala ti Hose ni Jesus, pero lihim san, da méganteng siya du te tungkulin a Judeo. Ey to pékiohon na ni Pilato, éy inoan na siya. Kanya inalap na tu bangkay.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index