Search form

Juan 19:6

6Ey du mataas a padi, sakay du pulis, péketa de ni Jesus, éy kinagi de ta medegsén, a “Ipako mo ta kudos!” Ey kinagi ni Pilato, a “Alapén moy siya. Sikam i méngipakua diya, da sakén, éy éwanék tu meeta a kasalanan na a pamarusaan ko diya.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index