Search form

Juan 20

Ewan Dén Tu Lasén Tu Lébéng

1Nadid, to simba a gagabi, a medidiklém pabi, éy inumange ti Maria Magdalena to lébéng. Ey kédemét na sa, éy neta na a bukas dén, a naibut dén tu takléb na a bito. 2Ey naginan ti Maria a soli, a niange na nibaheta ni Simon Pedro sakay to alagad a esa a mahal ni Jesus. “Inalap de tu Panginoon to lébéng,” kagi na, “éy éwan tam tukoy éng ahe i néngiangayan dia!” 3Nadid, pékabati ta éya ni Pedro sakay tu alagad a esa, éy inumange sa side a inentan de. 4Pareho side a naginan, pero tu alagad a esa, éy neditulan na ti Pedro to lébéng. 5Niseleg na tu lubuk, éy neta na san tu sapot. Pero éwan siya sinomdép. 6Nadid, pékaabut ni Pedro to alagad a esa to lébéng, éy basta tulos na a sinomdép. Ey neta na be sa tu sapot. 7Sakay tu panyo a nibalut to ulo ni Jesus, éy éwan na kaguman tu sapot, éngˈwan nihiwalay dén a tiniklup to digdig. 8Nadid tu alagad a neditol, éy tinumagubet ni Pedro a sinomdép to lébéng. Ey péketa na a kona sa, éy naniwala siya a nabuhay dén ti Jesus. 9Ewan de pabi napospusan tu nikagi ta kasulatan, a mabuhay kan siya a huway. 10Ey nadid, nagsoli side a éduwa to bile de.

Pinumeta Ti Jesus Ni Maria Magdalena

11Pero nawahak ti Maria to lébéng a mégsanget. Ey késeleg na to lubuk 12éy neta na i éduwa a anghel a te badu ta melatak, a te eknud side to édsean no bangkay ni Jesus. Tu esa éy édse to uluan na: tu esa man éy édse to uyad na. 13Ey kinagi de diya, a “Bakit mégsanget ka, Anéng?” “Ey dahilan éy inalap de tu bangkay no Panginoon ko,” kagi na, “éy éwan ko tukoy éng ahe i néngiangayan dia.” 14Pégkagi ni Maria ta éya, éy sinumuleg siya a neta na a te taknég sa ti Jesus. Pero éwan na tukoy a ti Jesus. 15Akala na san éy tu mégbantay ta halamanan ta éya. Ey kinagi ni Jesus diya, a “Bakit mégsanget ka, Anéng? Ti ésiya ahayukén mua?” Ey kinagi ni Maria, a “Eng siko i nangalapa to nielbéng me ta éye, éy kagin pad éng ahe i néngiangayan mua, monda angen ko siya.” 16Ey kinagi ni Jesus, a “Maria.” Ey pékabati ni Maria ta éya, éy hinumarap siya diya, a pékatenggi na diya, a kinagi na a “Raboni!” (I kahulugina na éya, éy Maistu.) 17Ey kinagi ni Jesus diya, a “Diyanék mo kékbilan, da éwanék pabi inumontok dén Nama ko. Ikad mo dén du kakaguman tam, a kagi mo dide a umontokék Nama ko. Siya i Diyos ko. Sakay kagi mo a siya i Ama moy be sakay Diyos moy be.” 18Nadid, to pégkagi ni Jesus ta éya, éy inumange ti Maria du alagad, a kinagi na dide a neta na dén tu Panginoon. Sakay kinagi na be dide tu nibilin na diya.

Pinumeta Siya Du Alagad Na

19Nadid, to kélép na éya a aldew, a simba pabi, éy napisan du alagad ta esa a bile. Ey seradu tu pintuan, da méganteng side du te tungkulin a Judeo. Ey nadid, éy dinumemét sa ti Jesus a te taknég siya ta bélog dia. Ey kinagi na dide, a “Mapayapa kam dén.” 20Ey to pégkagi na ta éya, éy nipeta na dide tu kamét na sakay tu hawes na. Ey du alagad, péketa de to Panginoon de, éy mésahat side! 21Ey kinagi na dide a huway, a “Mapayapa kam dén. Eng kodya i nipagpaangea se diyakén Nama ko, éy kona be sa i pagpaange kua dikam ta iba-iba a lugar.” 22Ey to pégkagi na ta éya, éy inangsan na side, a kinagi na, a “Tanggapén moy i Banal a Espiritu. 23I patawadén moy ta kasalanan na, éy pinatawad ngani dén. Sakay tu éwan moy patawadén, éy éwan ngani patawadén.”

Ewan Méniwala Ti Tomas

24Nadid, to nipeta ni Jesus dide, éy éwan sa ti Tomas a Kambal. Siya i esa du labindalawa a alagad. 25Kanya nibaheta diya du iba a alagad a neta de tu Panginoon. Pero éwan naniwala ti Tomas. “Baguék maniwala,” kagi na, “éy meta ko pa tu talingo no pako to palad na, a itagéd ko ta toldu kua. Sakay éng kébilan ko be tu talingo to hawes na, éy maniwalaék dén.”

26Nadid, kélipas na esa simba, éy napisan man dén du alagad to bile, a kaguman de nadid ti Tomas. Seradu san tu pintuan. Ey dinumemét ti Jesus a te takneg ta bélog dia, a kinagi na a “Mapayapa kam dén.” 27Sakay kinagi na ni Tomas, a “Entan mo i palad kua, Tomas, a itagéd mo ta toldu mua. Nay, igewat mo se i kamét mua, a kébilan mo i hawes kua. Maniwala ka diyakén, Tomas.” 28Ey ti Tomas, basta i kinagi na, éy “Siko i Panginoon ko, sakay Diyos ko.” 29Ey kinagi ni Jesus diya, a “Méniwala ka dén da netaék mo dén. Entan mo, masuwerte a tahod du maniwala diyakén maski éwanék de meta.”

I Kailangana Ta Libruae

30Nadid, ginamet ni Jesus i meadu a iba a kataka-taka ta harapan du alagad na. Pero éwan ko side nisulat ta libruae. 31Pero i nisulat ko a éye, éy monda maniwala kam ni Jesus, a siya i Cristo, a anak na Diyos a tagapagligtas monda éng maniwala kam éy te buhay kam a éwan tu katapusan.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index