Search form

Juan 20:1

Ewan Dén Tu Lasén Tu Lébéng

1Nadid, to simba a gagabi, a medidiklém pabi, éy inumange ti Maria Magdalena to lébéng. Ey kédemét na sa, éy neta na a bukas dén, a naibut dén tu takléb na a bito.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index