Search form

Juan 20:17

17Ey kinagi ni Jesus diya, a “Diyanék mo kékbilan, da éwanék pabi inumontok dén Nama ko. Ikad mo dén du kakaguman tam, a kagi mo dide a umontokék Nama ko. Siya i Diyos ko. Sakay kagi mo a siya i Ama moy be sakay Diyos moy be.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index