Search form

Juan 20:25

25Kanya nibaheta diya du iba a alagad a neta de tu Panginoon. Pero éwan naniwala ti Tomas. “Baguék maniwala,” kagi na, “éy meta ko pa tu talingo no pako to palad na, a itagéd ko ta toldu kua. Sakay éng kébilan ko be tu talingo to hawes na, éy maniwalaék dén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index