Search form

Juan 20:26

26Nadid, kélipas na esa simba, éy napisan man dén du alagad to bile, a kaguman de nadid ti Tomas. Seradu san tu pintuan. Ey dinumemét ti Jesus a te takneg ta bélog dia, a kinagi na a “Mapayapa kam dén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index