Search form

Juan 21

Pinumeta Ti Jesus Du Pitu a Alagad Na

1Nadid, kétapos na éya, éy pinumeta man dén ti Jesus du alagad na ta diget na Tiberias. Saye i nanyaria: 2Négagum de Simon Pedro, sakay ti Tomas a Kambal, sakay ti Natanel a taga Kana, sakay du anak ni Sebedeo, sakay éduwa pa a iba a alagad. 3Ey kinagi ni Simon Pedro, a “Ikad ko dén mangikan.” Ey kinagi du iba a “Kumuyog kame diko.” Tulos dinumitaw side to abeng de. Ey nagdamag side a nangikan, pero éwan side tu nalap. 4Nadid, to amulaldew dén, éy te taknég ti Jesus to baybay. Ey du alagad éy éwan de tukoy a ti Jesus siya, da adeyo side. 5Ey dinulawan na side, a kinagi na, a “Anya, nakaalap kam?” Ey “Ewan,” kagi de. 6“Ilipat moy pa man i rambat moya ta lipata, éy makaalap kam,” kagi na. Nadid, péngitékneg de ta lipat, éy meaadu bale i nalap dia a ikan, a hanggan da éwan de kaya tu rambat a iahawas to abeng.

7Nadid, tu alagad a esa a mahal ni Jesus éy kinagi na ni Pedro, a “Siya bale ina tu Panginoon.” Ey nadid ti Pedro, péketa na a ti Jesus ngani dén i édse to baybay, éy nagbadu siya daékbus siya, sakay sinumegbu to diget, a tulos na ta digdig. 8Pero du iba a alagad, éy te sakay side a dinumigdig, a hela de san tu rambat a putat ta ikan. Ewan side adeyo ta baybay, basta sandaan wade san a metro. 9Nadid, kéahawas de to baybay, éy naketa sa side ta apoy, a te ikan a nituno, sakay tinapay. 10Ey kinagi ni Jesus dide, a “Nay, iange moy se i sénganya a momon a ikan a inalap moy, a itunu tam.” 11Kanya sinumakay man dén ti Simon Pedro to abeng, a hinela na tu rambat to baybay. Ey putat pa ta dédekél a ikan. Sandaan éy ta limapulu éy ta étélo a momon. Pero maski meadu side a tahod, éy éwan napéknet tu rambat. 12“Nay,” kagi ni Jesus, “méngan kitam dén.” Du alagad, éy mésanike side a mégpakelagip diya éng ti ésiya siya, da tukoy de dén a tu Panginoon siya. 13Ey inalap ni Jesus tu tinapay, sakay tu ikan, a nigewat na dide a méngan.

14Saya i ikatélo a beses a nipeta ni Jesus du alagad na sapul to nikabuhay na.

Ti Jesus Sakay Ti Pedro

15Nadid, kétapos de a néngan, éy kinagi ni Jesus ni Simon Pedro a, “Simon, mahalék mo wade ta mahigit pa diden yee?” Ey “O,” kagi ni Pedro, “Tukoy mo a gustu ta ka.” “Siko i pastora du tupa ko a kékétihék,” kagi ni Jesus. 16Nadid kagi ni Jesus a huway, a “Simon, mahalék mo a talaga?” Ey “O, Panginoon. Tukoy mo a gustu ta ka.” “Pastoran mo du tupa ko.”

17Nadid, kagi ni Jesus diya ta pentélo, a “Simon, gustuék mo a talaga?” Nadid, pékabati ni Simon Pedro a pékelagipan na siya ta pentélo, éy mélungkut siya. Ey kinagi na a “Panginoon, siko i nakapospusa ta étanan. Tukoy mo a gustu ta ka.” Ey kinagi ni Jesus, “Pastoran mo du tupa ko. 18Tandaan mo, Simon,” kagi ni Jesus, “to kéanak mo pabi, éy nagbadu ka san ta bégi mo a naglebut ka ta maski ahe i gustu mua. Pero kélakay mo, éy igewat mo tu kamét mo a gapusén de, sakay iange de ka ta éwan mo gustu.” 19Kinagi ya ni Jesus da ipaliwanag na ni Pedro éng kodya na a mate. Sakay kinagi na ya monda tukoy na a ipeta na i kapangyarian na Diyos ta ikate na. Ey nadid, kinagi na ni Pedro, a “Sumunud ka san diyakén.”

Ti Jesus Sakay Tu Alagad a Esa

20Nadid, sinumuleg ti Pedro, éy neta na tu alagad a esa to adég na. Siya tu alagad a mahal ni Jesus. Siya tu sinumangdih to salapad ni Jesus to péngan de to éya, a nipakelagip na éng ti ésiya i méngitokyona diya. 21Ey péketa ni Pedro diya, éy kinagi na ni Jesus, a “Anya wade, Panginoon, i lélakeae? Maanya siya?” 22Ey kinagi ni Jesus ni Pedro, a “Eng gustu ko a buhay siya a hanggan ta késoli ko se, éy anya i pékialam mua? Basta sumunud ka san diyakén.” 23Dahil ta éya a kinagi ni Jesus, éy akala du tolay a méniwala diya, a éwan mate i éya a alagad. Pero éwan kinagi ni Jesus a éwan siya mate. Engˈwan, i kinagi na sana, éy “Eng gustu ko a buhay siya a hanggan ta késoli ko se, éy anya i pékialam mua?”

24Nadid, sakén a nanulat ta libruae, éy sakén ngani dén i éya a alagad. Ey sakén i mégpatunaya ta étanan a éya a ginimet na. Ey tukoy ko a katutuhanan i isistigu kua dikam. 25Nadid, te meaadu be a iba a ginamet ni Jesus, a éwan ko nisulat ta éye. Anya wade éng mesulat side a étanan, éy siguru éwan meubus ta kabuuan na mundua i libru na ginamet na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index