Search form

Juan 21:15

Ti Jesus Sakay Ti Pedro

15Nadid, kétapos de a néngan, éy kinagi ni Jesus ni Simon Pedro a, “Simon, mahalék mo wade ta mahigit pa diden yee?” Ey “O,” kagi ni Pedro, “Tukoy mo a gustu ta ka.” “Siko i pastora du tupa ko a kékétihék,” kagi ni Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index