Search form

Juan 21:19

19Kinagi ya ni Jesus da ipaliwanag na ni Pedro éng kodya na a mate. Sakay kinagi na ya monda tukoy na a ipeta na i kapangyarian na Diyos ta ikate na. Ey nadid, kinagi na ni Pedro, a “Sumunud ka san diyakén.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index