Search form

Juan 3

Ti Jesus Sakay Tu Te Tungkulin a Lakay

1Nadid, te esa a lakay a namamahala du Judeo, a ti Nikodemo i ngahen na. Sakup siya na rilihiyon a ngéngahinan de a Pariseyo. 2To esa a kélép, éy inumange siya ni Jesus a nékiohon. “Maistu,” kagi na, “napospusan me a maistu ka a gébwat ta Diyos, da éwan ka makagimet ta gégemtén mua a memahal éng éwan édse diko i Diyos.” 3Ey kinagi nadid ni Jesus to lakay, a “Tandaan mo: éng éwan ienak i tolay a huway, éy éwan siya maari a ipasakup ta kaharian na Diyos.” 4“Ey kodya i péngienaka ta matanda dén a tolay a huway?” kagi ni Nikodemo. “Makasdép wade siya ta tiyana nena na a monda ienak a huway?” 5“Tandaan mo,” kagi ni Jesus, “éng éwan ienak i tolay ta dinom sakay ta Espiritu na Diyos, éy éwan siya makasdép ta kaharian na Diyos. 6Tu ienak ta tolay, éy meaheg ta tolay, sakay tu ienak ta Espiritu na Diyos, éy meaheg ta Diyos. 7Diyan ka mégtaka to kinagi ko diko a kailangan a ienak i tolay a huway. 8Mara i pahés, éy mabati mo, pero éwan mo tukoy i kégébwatan na sakay ta angayan na, da méglebut siya ta maski ahe. Nadid, éy kona be sa i tolay a ienak ta Espiritu na Diyos, a éwan mo be tukoy éng kodya.” 9Ey kinagi ni Nikodemo, a “Kodya a manyari i éya?” 10Ey “Anya,” kagi ni Jesus, “isip ko matalinung ka a maistu ta Israel, pero éwan mo beman tukoy tu kinagi ko? 11Tandaan mo; tu napospusan me sakay tu mineta me, éy ibaheta me dikam a talaga. Pero sikam, éy éwan kam méniwala ta kagi mia. 12Nadid, éng éwan kam méniwala to kinagi ko dikam tungkul ta munduae, éy pakodyan moy a maniwala éng ibaheta ko dikam i manyaria tungkul ta langet? 13Entan mo, éwan tu tolay ta mundua a maski ti ésiya a gébwat ta langet, éng éwan sakén san a ngéngahinan de a lélake a gébwat ta langet.”

14Mara ti Moises to araw, to pégiyan de ta ilang a lugar, éy nagimet siya ta ulag a tanso, a niekpét na to kayo a te tolnék. Nadid, éy kona be sa i lélake a gébwat ta langet, a iekpét de be siya ta te tolnék a kayo, 15a monda maski ti ésiya a tolay a méniwala diya, éy mabuhay siya a éwan tu katapusan. 16Mahal na Diyos a tahod i tolay ta mundua. Kanya pinaange na se tu anak na a isesa, monda maski ti ésiya i maniwalaa diya, éy éwan mate, éng éwan mabuhay a éwan tu katapusan. 17Ewan pinaange na Diyos tu anak na ta mundua a maghukum ta tolay, éngˈwan magligtas ta tolay.

18Kanya nadid, maski ti ésiya a méniwala ta anak na Diyos, éy éwan siya hukumén na Diyos. Pero tu éwan méniwala éy mahukum dén, da éwan side méniwala ta isesa a anak na Diyos, a ti Jesu Cristo. 19Nadid, inumange dén ta mundua i Demlag a ti Jesu Cristo. Pero inidelan siya du tolay. Gustu du tolay i diklém kesira ta demlag, da medukés i gimet dia. Kanya hukumén side na Diyos. 20Dahilan i maski ti ésiya a mégimet ta medukés, éy sala de i demlag. Umadeyo side ta demlag da gustu de éwan meta i gimet de a medukés. 21Pero side a te gimet ta tama, éy umadene side ta Demlag, monda meta dén i gimet de, a ayun ta kaluuben na Diyos.

Ti Jesus Sakay Ti Juan

22Nadid, kétapos na éya, éy inumange de Jesus sakay du alagad na ta Hudea. Négiyan sa side ta esa a panahun, a nagbinyag side ta tolay. 23-24I éya a panahun, éy panahun pabi ni Juan a mégbinyag, da éwan de pabi nipihesu. Ey édsa nadid ti Juan ta Enon, a mégbébinyagén sa siya du tolay, da meadu sa i dinom (adene i Enon ta Salim). Ey meadu i dumédulug sa diya a nipabinyag.

25Nadid, du alagad ni Juan sakay tu esa a Judeo, éy négpasuway side tungkul ta pégbinyag ni Juan sakay ta pégbinyag ni Jesus. 26Kanya inumange side ni Juan, a kinagi de diya, a “Maistu, anya tu kaguman mo a lélake to éya ta dibelew na Hordan, siya a nipahayag mo? Mégbébinyagén kan dén siya nadid ta tolay, éy meadu kan be diya a dumédulug. Bakit?” 27“Ewan,” kagi ni Juan du alagad na. “Tama tu gimet na. Tandaan moy, maski ti ésiya a te kapangyarian, éy Diyos i méngatéda diya. 28Ewan moy naala-ala tu kinagi ko dikam? Tu kinagi ko, éy besa a sakén i tiniyak na Diyos a tagapagligtas, éngˈwan, inutusanék san na Diyos a mégdetol diya, a paghandaén ko du tolay ta demtan na. 29Mara tu bébe a kasalén,” kagi ni Juan, “ti ésiya i te kooa sa, tu lélake a mangasawa o tu bukabli na? Tu lélake a mangasawa, siya i te koo to bébe. Tu bukabli na, éy masaya siya éng meta na side a nagagum dén. Nadid, kona be sa sakén,” kagi ni Juan. “Masayaék be éng meta ko du tolay a umange ni Jesus. 30Ti Jesus, éy maging tanyag siya a éwan tu katapusan. Pero sakén, éy malipas be san i kétanyag kua.” Saya tu kinagi ni Juan du alagad na.

Tu Gébwat Ta Langet

31Siya a gébwat ta langet, éy siya i mataasa. Siya a édse ta mundua, éy mégtoldu siya ta tungkul ta édse ta mundua, da séˈ san ya i kinatobuan na a lugar. Ti Jesus a gébwat ta langet, éy siya i mataasa. 32Mégbaheta siya ta neta na éy ta nabati na, pero éwan méniwala du tolay ta kagi naa. 33Pero side a méniwala a talaga ta kagi ni Jesus, éy side i mégpatunaya a katutuhanan i Diyos. 34Tu pinaange se na Diyos a ti Jesus, éy siya i mégkagia ta kagi na Diyos, da inatdinan siya na Diyos ta Espiritu na. 35Mahal na Diyos tu anak na a Jesus, a inatdinan na siya ta étanan, a siya dén i te kapangyarian. 36Nadid, maski ti ésiya a méniwala ta anak na Diyos, éy mabuhay siya a éwan tu katapusan. Pero side a éwan sumunud to anak na, éy éwan de kamtan i buhay a éwan tu katapusan, éngˈwan, basta manatili dide i parusa na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index