Search form

Juan 3:19

19Nadid, inumange dén ta mundua i Demlag a ti Jesu Cristo. Pero inidelan siya du tolay. Gustu du tolay i diklém kesira ta demlag, da medukés i gimet dia. Kanya hukumén side na Diyos.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index