Search form

Juan 3:2

2To esa a kélép, éy inumange siya ni Jesus a nékiohon. “Maistu,” kagi na, “napospusan me a maistu ka a gébwat ta Diyos, da éwan ka makagimet ta gégemtén mua a memahal éng éwan édse diko i Diyos.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index