Search form

Juan 3:23-24

23-24I éya a panahun, éy panahun pabi ni Juan a mégbinyag, da éwan de pabi nipihesu. Ey édsa nadid ti Juan ta Enon, a mégbébinyagén sa siya du tolay, da meadu sa i dinom (adene i Enon ta Salim). Ey meadu i dumédulug sa diya a nipabinyag.

25Nadid, du alagad ni Juan sakay tu esa a Judeo, éy négpasuway side tungkul ta pégbinyag ni Juan sakay ta pégbinyag ni Jesus.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index