Search form

Juan 3:26

26Kanya inumange side ni Juan, a kinagi de diya, a “Maistu, anya tu kaguman mo a lélake to éya ta dibelew na Hordan, siya a nipahayag mo? Mégbébinyagén kan dén siya nadid ta tolay, éy meadu kan be diya a dumédulug. Bakit?”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index