Search form

Juan 3:28

28Ewan moy naala-ala tu kinagi ko dikam? Tu kinagi ko, éy besa a sakén i tiniyak na Diyos a tagapagligtas, éngˈwan, inutusanék san na Diyos a mégdetol diya, a paghandaén ko du tolay ta demtan na.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index