Search form

Juan 4

Ti Jesus Sakay Tu Bébe a Samaritano

1Nadid, du Pariseyo éy nabaheta de a bébinyagen kan ni Jesus i mas meadu a tolay kesira ni Juan. Sakay nabaheta de be a te mas meadu kan a tolay a nipasakup diya, kesira ni Juan. 2Pero éwan ti Jesus a mismo i mégbinyaga du tolay, éngˈwan du alagad na san. 3Kanya ti Jesus, pékabaheta na ta éya, éy gininanan na i Hudea a nagsoli siya ta Galilea.

4Ey to péglakad na, éy dinumiman pa siya ta Samaria. 5Ey to péglakad de ta éya éy dinumemét side ta banuwan na Sikar. Adene i Sikar to luta a niatéd ni Hakob to anak na a Hose to araw. 6Ey édsa be sa tu medisalad a bal-ong a kinotkotan kan ni Hakob to araw. Kédemét sa de Jesus, éy tanghali dén tu bilag. Ey inumeknud sa siya a inumimang, da napagel. 7-8Du alagad na, éy tinumulos side ta banuwan a mamugtong ta kanén de.

Ey, kéimang ni Jesus to bal-ong, éy te dinumemét sa a Samaritano a bébe a sumagéb. Ey kinagi ni Jesus diya, a “Penuménék mo.” 9Tu bébe, pékabati na a mékiohon ti Jesus diya, éy nagtaka, da du Judeo, éy idel de a mékiohon du Samaritano. “Bakit,” kagi na, “mékienom ka diyakén éy Judeo ka, éy sakén éy Samaritanoék?” 10Ey kinagi ni Jesus diya, “Eng tukoy mo i iatéda na Diyos ta tolay, sakay éng tukoy mo be i mékienuma diko, éy siko maka i mékienuma diyakén. Ey atdinan ta ka maka dén ta dinom a makabuhay.” 11“Ey ahe i pangalapan mua ta dinom a makabuhay?” kinagi no bébe. “Ewan ka be tu pégsalduk, éy medisalad pati i balo-ongae. 12Tu apo tam a Hakob,” kagi na, “éy saye i enuman naa, pati du anak na sakay du baka na to araw. Saye i niatéd naa dikitam a dinom. Anya, isip mo mataas ka diya, a mahusay tu dinom mo ta dinumae?” 13Ey kinagi ni Jesus, a “Du uminom ta dinom ta bal-ongae, éy mégeplék side a huway. 14Pero tu iatéd ko a dinom, éy saya i buhay a éwan tu katapusan. Ey maski ti ésiya i uminom ta éya, éy éwan siya mageplék a huway, maski nikésiya, da édse diya a palagi, a koman i bukal a éwan katian.” 15“Ey atdinanék pad ta kona sa a dinom,” kagi no bébe, “monda éwanék mageplék a huway, monda éwanék tu kailangan a sumagéb.”

16Ey “Nay,” kagi ni Jesus, “ikad mo dén a angen mo tu asawa mo, a soli kam se agad.” 17“Ey éwanék tu asawa,” kinagi no bébe. “Ah,” kagi ni Jesus, “katutuhanan a talaga tu kagi mo. 18Da lima dén tu inasawa mo a lélake. Sakay pati tu mékiagum diko nadid, éy besa a asawa mo.” 19“Anin,” kagi no bébe, “purupeta ka bale! 20Anya wade, Amay; i pégsambaan du apo me ta Diyos to éya, éy ta bukidae. Pero sikam a Judeo, éy kagi moy a ta Jerusalem kan san i tama a pégsambaan tam ta Diyos?” 21“Ewan, Anéng,” kinagi ni Jesus. “Tandaan mo, dumemét i oras a éwan sumésamba i tolay ta Diyos ta bukidae. Pati ta Jerusalem, éy éwan de sa sésambaén. 22Sikam a Samaritano, éy éwan moy tukoy i sésambaan moy. Pero sikame a Judeo, éy tukoy me i sésambaan me, da tu tagapagligtas ta tolay, éy Judeo siya. 23Ey nadid,” kagi ni Jesus, “dinumemét dén i oras a késamba na tolay ta Diyos ta katutuhanan ta isip dia, side a tunay a méniwala diya. Gustu na Diyos éy sambaén siya na tolay ta kona sa. 24I Diyos éy Espiritu, éwan siya tu bégi. Ey side a sumamba ta Diyos, éy kailangan éy sambaén de siya ta katutuhanan ta isip dia.”

25Nadid, kinagi no bébe, a “Tukoy ko a ta esa a panahun, éy dumemét tu tiniyak na Diyos a tagapagligtas ta tolay, siya a ngéngahinan de a Cristo. Ey ta kédemét na, éy ipaliwanag na kan dikitam i étanan.” 26“Ey sakén a mégkagi diko.” kagi ni Jesus, “éy sakén ngani dén ye.”

27Nadid, dinumemét du alagad ni Jesus a gébwat ta banuwan. Ey dinemtan de siya a mégkagi to bébe. Ey nagtaka side da mékiohon siya ta bébe. Pero mésanike side a mégpakelagip éng anya i éuhunén dia.

28Ey nadid, basta pinabayan no bébe tu iyésagéb na, a nagsoli ta banuwan. Ey kédemét na ta banuwan, éy nibaheta na du kabébayan na ti Jesus, a kinagi na, a 29“Kamon, ipeta ko dikam i lélake yae a mineta ko. Siya i nakatukuya ta étanan a ginamet ko sapul to kékétihék ko! Siguru siya i Cristo a tagapagligtas dikitam!” 30Nadid, pékabaheta du tolay to kinagi no bébe, éy linumwas side a étanan a angen de entan ti Jesus.

31Samantala du alagad ni Jesus, éy inakit de siya a méngan. 32Ey “Ewan,” kagi ni Jesus, “da te kanénék dén a éwan moy tukoy.” 33Pékabati du alagad ta éya, éy négpakipakelagip side a kinagi de, a “Anya wade, te namakan wade diya to édse tam ta banuwan?” 34Ey “Ewan,” kagi ni Jesus, “i kanén kua, éy tupadén ko i kaluuben na nagpaangea se diyakén, a tapusén ko i patarabaho na diyakén. 35Kagi moy a épat pabi a bulan bagu panahun na gapasan. Pero éwan,” kagi ni Jesus. “Entan moy, éwan moy meta a handa dén nadid i araduan yae a gapasén moy? Didi tolay ya a tamo dikitam, éy side ya i gapasén moya. 36Entan moy, maski ti ésiya a magapas ta tolay a iange diyakén, éy atdinan ko siya ta gantimpala na. Sakay du ginapas na a tolay, éy abutén de i buhay a éwan tu katapusan. Nadid, tu méngimula ta kagi na Diyos ta isip na tolay, sakay tu mégapas, éy pareho side a masahat. 37Nadid éy katutuhanan tu kékagin na tolay, a mégmula kan tu esa, pero besa kan tu mégapas, 38da inutusan ta kam,” kagi ni Jesus, “a mégapas ta éwan moy nimula. Mara, i kahulugen na éya éy iba du néngibaheta ta kagi na Diyos ta tolay, pero sikam i méngiangea ta tolay diyakén.”

39Nadid, te meadu a Samaritano ta éya a nániwala ni Jesus, dahil to kinagi no bébe dide, a “Natukuyan na i étanan a ginamet ko sapul to kékétihék ko.” 40Kanya nékiohon du Samaritano ni Jesus a tumulos siya ta banuwan de. Ey négiyan sa siya ta éduwa a aldew. 41Ey lalo a meadu i naniwala, da nabati de tu pégtoldu na. 42Ey kinagi du Samaritano to bébe, a “Naniwala kame to purumeru dahil to kinagi mo. Pero nadid méniwala kame dén a talaga da nabati me be dén tu pégtoldu na. Tukoy me nadid a talaga ngani a siya i tagapagligtasa ta tolay ta mundua.”

Tu Anak a Méladu

43Nadid, kélipas na éduwa a aldew, éy hinumektat de Jesus, a tamo side ta Galilea. 44Kinagi ni Jesus a éwan iyégalang du tolay tu purupeta éng kabébayan de.

45Nadid, kédemét de Jesus ta Galilea, éy tinanggap siya du tolay sa. Kanya tinaggap de, éy natandaan de tu ginégimet na ta Jerusalem to piyesta, da namiyesta be sa du tolay a taga Galilea. 46Ey sinumoli ti Jesus ta Kana. Saya i banuwan a pinagemtan na ta dinom a alak.

Nadid, te lélake sa a te tungkulin a gébwat ta Kapernaum. Tu anak na ta éya éy méladu. 47Pékabaheta no lélake a dinumemét sa ti Jesus, éy inumange sa a nékiohon diya. Gustu na a umange ti Jesus to bile de a manggamot to anak na a adene dén a mate. 48Ey kinagi ni Jesus diya, a “Ewan kam méniwala a talaga, éng éwan moy pa meta i kataka-taka a gimet.” 49Ey kinagi no te tungkulin, a “Kumuyog ka pad pa diyakén, Maistu, bagu mate tu anak ko.” 50Ey kinagi ni Jesus diya, “Ikad mo dén, mabuhay san ya tu anak mo.” Pékabati no te tungkulin ta éya, éy naniwala siya to kagi ni Jesus, a tulos na dén a naglakad. 51Ey to péglakad na pabi a tamo to bile de, éy sinambat siya du utusan na, a kinagi de diya, a “Mahusay dén tu anak mo!” 52Ey pinakelagipan na side éng nikésiya siya nagsapul a naghusay. Ey kinagi de a “To apon se a ala una, éy naibut tu palang na.” 53Ey naala-ala na dén a séˈ bale ya i orasa no pégkagi ni Jesus, a mabuhay tu anak na. Ey naniwala side a métatena ni Jesus.

54Nadid, saya tu ikaduwa a gimet ni Jesus a makataka-taka sapul to kédemét na ta Galilea a gébwat ta Hudea.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index