Search form

Juan 4:23

23Ey nadid,” kagi ni Jesus, “dinumemét dén i oras a késamba na tolay ta Diyos ta katutuhanan ta isip dia, side a tunay a méniwala diya. Gustu na Diyos éy sambaén siya na tolay ta kona sa.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index