Search form

Juan 4:25

25Nadid, kinagi no bébe, a “Tukoy ko a ta esa a panahun, éy dumemét tu tiniyak na Diyos a tagapagligtas ta tolay, siya a ngéngahinan de a Cristo. Ey ta kédemét na, éy ipaliwanag na kan dikitam i étanan.”

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index